Vedtægter for

Landsforeningen Justitsmordsoffer
2007.

Vedtaget på den stiftende generalforsamling i Aalborg den 14. september 2007.

 


1. Foreningens navn, Internet portal og formål:
§ 1 Foreningens navn er Landsforeningen Justitsmordoffer
Foreningens hjemmeside er: www.justitsmordsoffer.dk
e-mail adressen er: lfj@justitsmorsoffer.dk
Foreningens initialer LfJ i BankGothic Md BT

§ 2 Foreningens formål:
stk. 1 er at udbrede kendskabet til foreningens eksistens, formål og virke, at udveksle erfaringer, oplevelser og samle historierne om justitsmord og brodne kar, samt at tilvejebringe dokumentation og artikler om emnerne, og at udgive det på foreningens tilknyttede hjemmesider, samt i dagspressen.
stk. 2 at forsøge at skaffe midler og økonomisk grundlag ved kontingenter og støtte, til anskaffelse af materiel og ekspertise, bl.a. til opklaringer af justitsmord. Det betyder, at vi skal arbejde for at få tilknyttet, advokater der ikke er afhængig af systemet og vi har brug for efterforskere, der kan arbejde under Cover og under pseudonym, f.eks. på de sociale medier m.m.

2. Medlemskab:
§ 3 Der kan optages medlemmer, der har interesse i foreningens formål, og godkender dens vedtægter. Bestyrelsen er bemyndiget til at ekskludere medlemmer i kontingentrestance og som modarbejder foreningens formål, samt hvis medlemmet findes utroværdigt.
stk. 2 Der er absolut tavshedspligt omkring medlemmers persondata.
stk. 3 Der afholdes medlemsmøder mindst 2 gange årligt. Korrespondance foregår over nettet, ved rundsending af e-mail og et debatforum for medlemmerne. Samt ved personligt brev, ved forlangende.

§ 4 Medlemskontingentet fastsættes af generalforsamlingen.
Almindeligt medlem                        125,00
Familie-husstand medlem              175,00
Passivt støttemedlem                      75,00
Indsat medlem                                50,00
1. års medlemskab er gratis.

3. Generalforsamlingen:
§ 5 Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed og afholdes hvert år midt i september måned.
Bestyrelsen finder et egnet geografisk sted, nogle måneder forud for afviklingen af fremtidige generalforsamlinger.
Generalforsamlingen indvarsles pr. almindelig frankeret brev og e-mail mindst 1 måned forud, ved bekendtgørelse direkte til samtlige medlemmer. Dagsorden skal angives i indkaldelsen og omfatte følgende:

  1. Valg af dirigent.
  2. Årsberetning.
  3. Regnskab.
  4. Fastsættelse af årskontingent.
  5. Indkomne forslag.
  6. Valg af bestyrelse.
  7. Valg af revisor.
  8. Eventuelt.

§ 6 Stemmeret på generalforsamlingen, kan kun opnås ved personlig tilstedeværelse.

§ 7 Beslutninger træffes ved simpelt stemmeflertal, vedtægtsændringer dog med 2/3 af de afgivne stemmer.
stk. 2 Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uden hensyn til de fremmødtes antal. Det på generalforsamlingen vedtagne føres i foreningens protokol, der underskrives af dirigenten.

.

§ 8 Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal senest 14. dage før dennes afholdelse være formanden i hænde.

§ 9 Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når mindst 30 pct. af medlemmerne fremsætter motiveret forslag herom, eller bestyrelsen finder det nødvendigt. stk. 2 Indkaldelsen sker med mindst 30. dages varsel direkte til medlemmerne med angivelse af dagsorden og relevante punkter.

4. Bestyrelsen:
§ 10 Bestyrelsen består af 5 til 7 medlemmer. 2 til 3 medlemmer afgår på lige årstal og 3 til 4 medlemmer afgår på ulige årstal. Der vælges 2 revisorer, der aldrig må gå samtidigt. Alle valg gælder for en 2-årig periode. Bestyrelsen er selvsupplerende indenfor et udtrædende bestyrelsesmedlems valgperiode.

§ 11 Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand, kasserer og sekretær, samt materialemester og webredaktør. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.
stk. 2 Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 3 medlemmer er til stede, her iblandt enten formand eller næstformand. Beslutninger træffes ved simpelt stemmeflertal. Webredaktør er ikke nødvendigvis bestyrelsesmedlem. Over det på bestyrelsesmødet vedtagne føres beslutningsprotokol.

5. Regnskabsår:
§ 12 Foreningens regnskabsår er fra 1. januar til 31. december. Revision finder sted én gang årligt efter regnskabsårets afslutning. Uanmeldt kasseeftersyn kan finde sted, når revisoren ønsker det. Dog skal uanmeldt revision foretages mindst én gang årligt. Regnskab og status skal forsynes med revisions-påtegning af foreningens revisor.

§ 13 Bestyrelsen kan og må ikke stifte gæld. Foreningen hæfter kun for sine forpligtigelser med den af foreningen til enhver tid hørende formue. Der påhviler ikke foreningens medlemmer eller bestyrelse nogen personlig hæftelse.

6. Foreningens opløsning:
§ 14 Opløsning af foreningen kan kun vedtages på en til dette formål alene indkaldt generalforsamling, hvor mindst 2/3 af de fremmødte stemmer for opløsningen.
Stk. 2 Hvis eller når tilstandene er sådan her i landet, at justitsmords ofre ikke genereres længere, er grundlaget for foreningen ikke tilstede. Foreningens eventuelle aktiver kan da overgå til en fond til hjælp af reelle ofre for overgreb.

 

 

 

7. Foreningens ejerskab.
§ 15 Foreningen Justitsmordsoffer skal være selvejende. Det vil sige at stifteren: Albert Christensen, skal købes ud, således at udgifter til opstart og drift evt. kan godtgøres ved kontingenter og støttemidler.
Fakturaer og kvitteringer, samt anden dokumentation er grundlag, sammen med generalforsamlingens - og bestyrelsens beslutninger. Eller ved forhandling.
Denne konvertering kan først ske, når foreningen har rigelig økonomisk grundlag herfor.

Når § 15 er gennemført, slettes afsnit 7 § 15 fra foreningens vedtægter.

Filnavn: Landsforeningen Justitsmordoffer 2007 love v.1.1.1